Prawo Autorskie

Informacje dotyczące zagadnień związanych z prawem autorskim

Skontaktuj się z nami
(22) 412 57 55

Ochrona praw autorskich

Ochrona praw autorskich

Prawa autorskie – zarówno osobiste, jak i majątkowe – podlegają ochronie. Realizacja prawa do ochrony odbywa się w dwóch etapach. W pierwszym – przedsądowym – dysponent danego prawa zwraca się o dobrowolne zaniechanie naruszeń oraz ewentualne naprawienie szkody. Gdy to nie przyniesie rezultatów, ochrony można dochodzić również na drodze powództwa cywilnego. W określonych przypadkach ustawa przewiduje również stosowanie sankcji karnej wobec naruszającego prawo autorskie.

Ochrona autorskich prawa osobistych

Twórca, którego autorskie prawa osobiste zostały chociażby zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania takiego działania. Jeżeli już doszło do naruszenia, można żądać, aby naruszający usunął jego skutki, w szczególności złożył publiczne oświadczenie w odpowiedniej treści i formie.

W przypadku zawinionego naruszenia prawa można oczekiwać od sądu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub zobowiązania sprawcy, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny.

Ochrona autorskich prawa majątkowych

Poszkodowany, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa: 1) zaniechania naruszania; 2) usunięcia skutków naruszenia; 3) naprawienia wyrządzonej szkody oraz 4) wydania uzyskanych korzyści.

Poszkodowany może również dodatkowo domagać się jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia o odpowiedniej treści i formie lub podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia sądu.

Sąd może ponadto orzec o bezprawnie wytworzonych przedmiotach oraz środkach i materiałach użytych do ich wytworzenia, w szczególności może orzec o ich wycofaniu z obrotu.

Odpowiedzialność karna

Naruszenie praw autorskich wiążę się nie tylko z opisaną wyżej odpowiedzialnością cywilną, ale i represją karną. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych wprowadza bowiem katalog czynów zabronionych pod groźbą kary (grzywny, ograniczenia oraz nawet pozbawienia wolności).

Wśród naruszeń praw autorskich podlagających represji karnej można wskazać m.in.: przywłaszczenie autorstwa, rozpowszechnianie utworu bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, zniekształcenie utworu, rozpowszechnianie utworu bez pozwolenia, czy też nielegalne utrwalanie lub zwielokrotnianie przedmiotów praw autorskich i praw pokrewnych.

Nasze wsparcie

Świadczymy pomoc prawną osobom zarówno poszkodowanym naruszeniem praw autorskich, jak i niesłusznie pomawianych o takie naruszenie. Uczestniczymy w negocjacjach przedsądowych oraz reprezentujemy Klientów na sali rozpraw. Występujemy w charakterze obrońców w postępowaniach karnych związanych z naruszeniem praw autorskich, ale również wspieramy ofiary takich naruszeń.

Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *