Prawo Autorskie

Informacje dotyczące zagadnień związanych z prawem autorskim

Skontaktuj się z nami
(22) 412 57 55

Definicja utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Definicja utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Umiejscowienie utworu w systemie prawa autorskiego

Utwór, rozumiany jako rezultat działalności twórczej, znajduje się w samym centrum systemu prawa autorskiego i stanowi dla niego punkt odniesienia. Wyrazem tego jest chociażby fakt, że definicji utworu poświęcony jest już art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Ustawowa definicja utworu

Zgodnie z powołaną wyżej ustawą utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Co istotne, utwór w rozumieniu ustawy stanowi niematerialne dobro prawne i należy odróżnić go od przedmiotu (materialnego nośnika), na którym jest zwykle utrwalony.

O tym, czy dany wytwór jest utworem nie decyduje wola stron (nawet twórcy), a obiektywnie zaistniałe przesłanki ustawowe. A zatem, utworem jest taki rezultat pracy człowieka (twórcy), który stanowi przejaw jego działalności twórczej, ma indywidualny charakter i został ustalony.

Na szczególne wyjaśnienie zasługuje ustawowy termin „ustalenia”. Chodzi tu o takie uzewnętrznienie dzieła, które umożliwia zapoznanie się z nim przez osoby inne, niż sam twórca. Póki dzieło znajduje się jedynie w świadomości twórcy i nie jest w żaden sposób uzewnętrznione, nie jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego i nie korzysta z ochrony prawnej. W orzecznictwie sądowym zwraca się uwagę, że dla zaistnienia przesłanki „ustalenia” wystarczające jest przybranie przez utwór jakiejkolwiek postaci, chociażby nietrwałej, jednakże na tyle stabilnej, żeby cechy i treść utworu wywierały efekt artystyczny.

Postać utworu

Prawo autorskie przesądza, że postać utworu może być dowolna i przykładowo wymienia najpowszechniejsze przejawy działalności twórczej, a więc m.in. utwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe), utwory plastyczne, fotograficzne, architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne, muzyczne i słowno-muzyczne, sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne oraz audiowizualne (w tym filmowe). Powyższy katalog ma charakter otwarty.

Wsparcie prawne w zakresie ochrony prawnoautorskiej

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem we wszelkich sprawach związanych z ochroną praw do utworu. Wspieramy Klientów na każdym etapie drogi do zapewnienia należytej ochrony prawnoautorskiej. Uczestniczymy w tworzeniu stosownych umów, bierzemy udział w polubownym rozstrzyganiu sporów, a także reprezentujemy Klientów w sprawach sądowych.

Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *