Prawo Autorskie

Informacje dotyczące zagadnień związanych z prawem autorskim

Skontaktuj się z nami
(22) 412 57 55

Status prawny utworu stworzonego w ramach stosunku pracy

Status prawny utworu stworzonego w ramach stosunku pracy

Utwór pracowniczy jako przedmiot praw autorskich

Na wstępie trzeba podkreślić, że zasadą prawa autorskiego jest, że prawa autorskie majątkowe do utworu przynależą jego twórcy. Mogą być oczywiście przedmiotem obrotu i dziedziczenia, niemniej powstają w momencie wykreowania (ustalenia) utworu i ich dysponentem jest autor.

Art. 12 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wprowadza wyjątek od powyższej zasady przyznając autorskie prawa majątkowe pracodawcy do utworów stworzonych przez pracownika w ramach stosunku pracy.

Czy pracodawca zawsze nabędzie prawa autorskie

Nie. Wyraźnie trzeba zaznaczyć, że zgodnie z prawem to strony decydują w umowie o pracę, do kogo należeć będą prawa autorskie do utworu stworzonego przez pracownika. Często zapomina się jednak, że pominięcie tej kwestii w umowie powoduje ten skutek, że prawa do utworu będą przynależeć do pracodawcy. A zatem to w interesie pracownika jest jasne określenie w umowie o pracę, do kogo mają należeć prawa do stworzonego przez niego w ramach stosunku pracy utworu.

Co to jest utwór pracowniczy

Jako że nabycie praw autorskich majątkowych przez podmiot inny, niż sam twórca jest wyjątkiem, w przepisach ustawy w sposób bardzo precyzyjny określono, o jakie utwory chodzi. Mowa mianowicie o utworze, który pracownik stworzył w wyniku (a więc nie przy okazji) wykonywania obowiązków ze stosunku pracy.

Kiedy dokładnie pracodawca nabywa prawa autorskie

Moment nabycia prawa również jest ściśle określony. Nabycie następuje z chwilą przyjęcia utworu przez pracodawcę i to tylko w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron.

Czy nabycie praw przez pracodawcę ma charakter bezwzględny

Nie. Otóż, jeżeli pracodawca, w okresie dwóch lat od daty przyjęcia utworu, nie przystąpi do rozpowszechniania utworu przeznaczonego w umowie o pracę do rozpowszechnienia, twórca może wyznaczyć pracodawcy na piśmie odpowiedni termin na rozpowszechnienie utworu z tym skutkiem, że po jego bezskutecznym upływie prawa uzyskane przez pracodawcę wraz z własnością przedmiotu, na którym utwór utrwalono, powracają do twórcy, chyba że umowa stanowi inaczej. Strony mogą określić inny termin na przystąpienie do rozpowszechniania utworu.

W czym możemy pomóc

Tworzymy projekty umów o pracę oraz stosownych przepisów umownych regulujących kwestie utworów pracowniczych. Wspieramy pracodawców i pracowników we wszelkich kwestiach dotyczących regulacji zagadnień prawnoautorskich w relacjach pracowniczych.

Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *